Informatie

Privacy Policy

Op deze pagina treft u het privacy statement aan van de corporate website van OTTO Work Force (“OTTO”). Wij hechten eraan om transparant te zijn en leggen daarom in dit privacy statement graag aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen op het moment dat u onze website www.ottoworkforce.com bezoekt, of de subdomeinen van deze website. Deze website is gericht op het verstrekken van informatie over onze organisatie en onze dienstverlening.

Ook leggen wij uit waarom wij deze gegevens verzamelen, hoe wij uw gegevens beveiligen en welke rechten u heeft ten aanzien van de verwerking van uw gegevens.De OTTO organisatie is een Internationale uitzendorganisatie gericht op het plaatsen van internationale medewerkers bij onze klanten in Nederland, Duitsland en Polen. OTTO bestaat dan ook uit meerdere entiteiten verspreid over heel Europa. Om onze dienstverlening adequaat en efficiënt te realiseren worden persoonsgegevens uitgewisseld tussen de verschillende bedrijven in de OTTO organisatie. Indien dit het geval is, treden de verschillende entiteiten op als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke. De volledige lijst van bedrijven die deel uitmaken van de OTTO organisatie vindt u hier.

Ook leest u er meer over de eventuele uitwisseling van persoonsgegevens en hoe u contact op kunt nemen indien u vragen heeft omtrent uw persoonsgegevens.

De contactgegevens van de verschillende entiteiten die behoren tot de OTTO organisatie zijn te vinden op de contactpagina van de website van OTTO.


1. Algemeen


OTTO heeft privacy hoog in het vaandel staan en wij gaan dan ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hechten er aan om de relevante wetgeving op dit gebied uiterst zorgvuldig na te leven. Dit doen wij door samen met onze juridische partner na te gaan of onze dienstverlening aan de juiste eisen voldoet, zowel op het gebied van beveiliging van de data als op het gebied van naleving van de wetgeving omtrent gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

OTTO onderschrijft de uitgangspunten van de AVG die per 25 mei 2018 is gaan gelden.

2. Welke gegevens worden van mij verzameld en waarom?


Cookies

Wanneer u als websitebezoeker www.ottoworkforce.com bezoekt, worden er automatisch gegevens over uw bezoek verwerkt. Wij verzamelen deze gegevens om een gebruikersvriendelijke website te verzorgen onder meer door de inhoud van de website optimaal af te (kunnen) stemmen op de wensen en behoeftes van de bezoekers van onze website.

Dit doen wij door gebruik te maken van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. OTTO gebruikt onder meer cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Het gaat dan onder meer om gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze website bezoekt, de website via welke u op onze website bent gekomen, de regio van waaruit u onze website bezoekt, de pagina’s en onderdelen van de website die u bezoekt (hoe vaak, hoe lang en in welke volgorde), welke informatie u up- of downloadt van de website en welke informatie u bekijkt. Daarnaast verzamelen wij bepaalde andere niet-identificeerbare gegevens over de gebruikers van de website.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Bij gebruik van deze cookies is de analyse van uw surfgedrag niet altijd anoniem; het surfgedrag kan dan tot u worden herleid. Bij de Privacy Instellingen kunt u zien welke bedrijven cookies plaatsen en waarvoor. Ook kunt u per cookie hiervoor toestemming intrekken of juist toekennen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt meer lezen over de cookies die wij gebruiken bij de Privacy instellingen op onze website. U kunt via de Privacy Instellingen ook aanpassen welke cookies zijn toegestaan. Daarnaast kunt u het gebruik van (bepaalde) cookies vermijden door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Contact formulier

Ook verwerken wij uw gegevens wanneer u ze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld gegevens die u invult in een contactformulier. Indien u ons een vraag stelt of anderszins informatie verstrekt via het contactformulier, zal de informatie die u in het formulier, met inbegrip van de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, worden gebruikt voor het beantwoorden van uw vraag (en eventuele vervolgvragen) of voor de verwerking ten behoeve van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is derhalve uitsluitend gebaseerd op basis van uw toestemming. U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd, bewaren wij totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van deze gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat wij de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Zonder een verzoek tot verwijdering bewaren wij deze gegevens conform de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen.


Sollicitatie

OTTO verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u bij OTTO heeft gesolliciteerd of anderszins uw interesse voor werken bij OTTO hebt aangegeven. OTTO heeft hiervoor een aparte job portal opgezet. Op deze Job portals kunt u onze vacatures terugvinden, een profiel aanmaken en direct solliciteren. De portal is beschikbaar in meerdere talen via verschillende websites:

 • www.ottoworkforce.eu

 • www.ottoworkforce.pl

 • www.ottoworkforce.de

 • www.ottoworkforce.ro

 • www.ottoworkforce.bg

 • www.ottoworkforce.nl

 • www.ottoworkforce.cz

 • www.ottoworkforce.sk

 • www.ottoworkforce.hr

 • www.ottoworkforce.md

 • www.ottoworkforce.hu

 • www.ottoworkforce.ua

Voor de bovenstaande websites is een afzonderlijk Privacy beleid opgesteld. In dit beleid informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van de job portal via één van de bovenstaande websites. Dit Privacy beleid kunt u terug vinden op de bovengenoemde websites.


Bijzondere persoonsgegevens

www.ottoworkforce.com is niet gericht op het verwerken van bijzondere persoonsgegevens en heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.


3. Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld met het oog op het verbeteren van onze website aangezien wij streven naar een foutloze dienstverlening op de website. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag over verschillende websites te analyseren om daarmee ons aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op uw behoefte.

Wanneer u gegevens die u aan ons verstrekt via mail, een contactformulier of ten behoeve van het ontvangen van informatie dan verwerken wij uw gegevens in beginsel voor het doel waarvoor u uw gegevens verstrekt heeft.

Wanneer wij uw gegevens commercieel willen gebruiken om onze dienstverlening onder de aandacht te brengen, wordt u hierover geïnformeerd voordat u uw gegevens aan ons verstrekt.


4. Vanaf wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens vanaf het moment dat u www.ottoworkforce.com bezoekt en/of wanneer u ons deze gegevens verstrekt (bijvoorbeeld via een contactformulier).

Daarnaast verzamelen wij uw gegevens wanneer u direct solliciteert op een vacature, u zich registreert op onze job portal of bij één van onze wervingskantoren in Europa of wanneer u of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld bij OTTO. Hierover kunt u meer lezen wanneer u één van de recruitment sites bezoekt en wanneer u solliciteert of een account aanmaakt.

5. De rechtsgronden waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren.

De verwerking van uw persoonsgegevens die wij via www.ottoworkforce.com verzamelen baseren wij op verschillende rechtsgronden. Het merendeel van de gegevens wordt verwerkt op basis van uw toestemming dan wel om ons gerechtvaardigde belang te behartigen.


6. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit privacy statement genoemde doeleinden te bereiken of wanneer we moeten voldoen aan wettelijke bewaartermijnen.


7. Wie ontvangen uw persoonsgegevens?

OTTO deelt persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van OTTO uw gegevens verwerken hebben wij, indien wenselijk en noodzakelijk, een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

OTTO verstrekt alleen persoonsgegevens aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.


8. Kan ik een verzoek indienen om mijn bij OTTO verzamelde persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?

Wanneer u onze website heeft bezocht, kunt u op elk moment (kosteloos) de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op informatie: het recht om geïnformeerd te worden over de doeleinden en methoden van de verwerking van uw persoonlijke gegevens en over derden, met wie uw gegevens zijn gedeeld.

 • Recht op inzage: u heeft het recht om toegang te krijgen tot uw Persoonlijke Gegevens (algemeen bekend als "verzoek om toegang tot gegevens"). Hiermee kunt u een kopie van uw Persoonlijke Gegevens ontvangen die OTTO over uw bezit.

 • Recht op rectificatie en aanvulling: het recht te verzoeken tot het updaten of corrigeren van onvolledige of onjuiste persoonlijke gegevens.

 • Recht van bezwaar: het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonlijke Gegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, wanneer OTTO zich op legitieme belangen (of die van een derde partij) heeft beroepen. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat wij dwingende legitieme redenen hebben om uw gegevens te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

 • Recht op beperking: het recht te vragen om beperking van de verwerking van uw Persoonlijke Gegevens. Op deze manier kunt u OTTO vragen de verwerking van uw Persoonlijke Gegevens stop te zetten, indien één van de in art. 17 van de AVG genoemde gronden van toepassing is.

 • Recht op dataportabiliteit: het ontvangen van de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en door u zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen bruikbaar en machinaal leesbaar formaat, alsook het overdragen van dergelijke persoonlijke gegevens aan een andere gegevensbeheerder, in de gevallen en binnen de grenzen die zijn gespecificeerd in art. 20 van de AVG, indien van toepassing.

 • Recht op vergetelheid: te verzoeken tot verwijdering van uw Persoonlijke Gegevens, indien één van de in art. 17 van de AVG genoemde gronden van toepassing is.

 • Het recht om gegeven toestemming in te trekken: u mag te allen tijde uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw Persoonlijke Gegevens en/of van bijzondere categorieën Persoonlijke Gegevens intrekken, ongeacht de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken.

U kunt deze rechten (alsook alle andere rechten waarin de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming voorziet) uitoefenen door een mail te sturen naar: [email protected].


Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende autoriteit als u onverhoopt van mening bent dat wij niet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

Afsluitende opmerking

OTTO behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. OTTO adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.


De huidige privacyverklaring is in juni 2022 bijgewerkt.

© 2024 OTTO Work Force Deutschland GmbH | Privacy & Cookies | Impressum